شیدا معینی نوازنده و مدرس تمرین کمانچه

شیدا معینی

روز های حضور در آموزشگاه:

شیدا معینی در آموزشگاه علم در روز های یکشبه و دوشنبه هر هفته در زمینه تمرین کمانچه فعالیت دارد.